Regulamin sklepu

 1. Sprzedaż wysyłkowa System Extensions jest prowadzona przez SYSTEM EXTENSIONS Roksana Mora z siedzibą w: Gorenice 32-327, ul. Chrzanowska 62, NIP: PL6372184525, REGON: 367971618
 2. SYSTEM EXTENSIONS Roksana Mora przyjmuje zamówienia telefonicznie, pod nr +48 519 773 353, drogą mailową na adres: biuro@systemextensions.pl lub przez portal Facebook
 3. SYSTEM EXTENSIONS Roksana Mora nie realizuje zamówień na rzecz klientów indywidualnych (konsumentów), którzy nie prowadzą działalności gospodarczej.
 4. Podczas rozmowy telefonicznej (w wypadku tergo rodzaju składania zamówienia) albo bezpośrednio po jej zakończeniu za pośrednictwem wiadomości sms Zamawiający jest obowiązany do podania swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) celem przesłania niniejszego regulaminu oraz potwierdzenia złożenia zamówienia obejmującego rodzaj zamówionego towaru, jego ilość i cenę.
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie, o czym Zamawiający zostanie poinformowany w wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2. W przypadku niedostępności całości zamówienia lub części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Kontakty stron w tym zakresie będą odbywały się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży (paragon, faktura). Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Faktura przesyłana jest w oryginale wraz z przesyłką.
 7. Zamawiający może wycofać lub wprowadzić zmiany do zamówienia do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży. Zamawiający może wycofać lub zmienić złożone zamówienie wyłącznie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, najpóźniej do momentu wysyłki. Zmiany dokonane po tej chwili nie są wiążące dla SYSTEM EXTENSIONS Roksana Mora i nie wpływają na należność i jego wysokość sprzedawcy.
 8. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Zamawiającego, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany. Rezygnacja z zamówienia jest możliwa w ww. terminie jedynie w wypadku kiedy towar nie został użyty.
 9. Realizacja zamówienia (wysyłka) następuje niezwłocznie po jego złożeniu – nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. Jeśli zamówienie jest złożone i wymaga skompletowania różnych jego części lub asortymentu, termin wysyłki liczy się od dnia skompletowania.
 10. Zamówienia realizowane (wysyłane) są za pomocą firmy kurierskiej - przesyłki kurierskiej (nieawizowana). Zamawiający jest zobowiązany do podania adresu do doręczenia przesyłki w wiadomości oraz telefonu kontaktowego, podczas składania zamówienia telefonicznie, poprzez e-mail lub sms.
 11. Zapłaty za zamówienie można dokonać:
  a. przelewem na rachunek bankowy SYSTEM EXTENSIONS Roksana Mora nr 60114020040000350277081090. Numer ten podany jest również w wystawionej w ślad za dokonaną sprzedażą w fakturze.
  b. za pobraniem – zapłata następuje gotówką przy odbiorze przesyłki kurierskiej
 12. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne, powinien odesłać go przesyłką kurierską, o której mowa w pkt 9, nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania, na adres nadawcy. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego ponosi Zamawiający. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument sprzedaży oraz pisemne uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być również zgłoszona drogą poczty elektronicznej na adres biuro@systemextensions.pl wraz z uzasadnieniem. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar z wadą techniczną zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), SYSTEM EXTENSIONS Roksana Mora zwróci Zamawiającemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w towary do wyboru.
 13. SYSTEM EXTENSIONS Roksana Mora gwarantuje Zamawiającym ochronę danych osobowych. Dane Zamawiających wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień. Dane osobowe są chronione i przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926). Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne. Zgodne z ww. ustawą, Zamawiający mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 14. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
 15. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim w języku polskim
 16. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla SYSTEM EXTENSIONS Roksana Mora.